Thesis

Samenvatting.

Deze thesis is geschreven als eindstuk ter afsluiting van de opleiding tot osteopaat aan het College Sutherland te Amsterdam en om uiteindelijk mijn vaardigheden als osteopaat te kunnen toepassen. Dit rapport beschrijft een pilotstudie waarbij de vraag getracht wordt te beantwoorden: Wat kan preventief osteopatisch behandelen betekenen voor het welzijn van medewerkers in het bedrijfsleven?
Als met meer onderzoek aangetoond kan worden dat met preventief osteopatisch behandelen een positieve invloed uitgeoefend kan worden op het welzijn van medewerkers in het bedrijfsleven, kan dit ook breder worden getrokken.
Er is in de maatschappij een steeds grotere wens om de kwaliteit van leven, welzijn en gezondheid voor iedereen op een hoger plan te brengen. Osteopathie zou dan wellicht een belangrijke rol kunnen spelen.

Ondanks de strubbelingen die ik tegenkwam in verband met onder andere de lange onderbrekingen als gevolg van de lockdown tijdens deze periode, is deze studie uitgevoerd met 13 deelnemers in de behandelgroep en 13 deelnemers in de controlegroep.

Voor aanvang is er onderzoek verricht naar de “juiste” meetmethoden en is gekozen voor twee vragenlijsten (4-DKL en de ICECAP-A) met daarnaast de metingen van de bloeddrukken, hartfrequentie en de zuurstofsaturatie.

Er is een reeks aan specifieke onderzoeken gedaan, die allen in meer of mindere mate hebben kunnen aantonen dat osteopathie de kwaliteit van leven bevordert.
Er is een duidelijk verschil te zien tussen de meetmomenten tussen de controlegroep en de behandelgroep. In een aantal gevallen kon ook daadwerkelijk significantie worden aangetoond. Mogelijk kan dit het effect zijn van osteopathisch behandelen. Dit betrof met name spannings-gerelateerde klachten.
Er is nagenoeg geen effect aangetoond van het preventief osteopathisch behandelen op bloeddrukken, hartfrequentie en zuurstofsaturatie. Er is een lichte afname in de bloeddruk bij de behandelgroep, daar waar deze juist ligt stijgt in de controlegroep.